Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Zajišťujeme pro Vás > Platba stočného

Platba stočného

Návrh smlouvy (.pdf)
Podmínky odvádění odpadních vod (.pdf)
Cena stočného pro rok 2014 (,pdf)
Cena stočného pro rok 2015 (.pdf)
Cena stočného pro rok 2016 (.pdf)
Cena stočného pro rok 2017 (.pdf)

Lze hradit osobně na obecním úřadě nebo i na účet obce 1400338339/0800, variabilní symbol 2321xxx, kde xxx = číslo popisné. Např. pro čp. 21 by to bylo 2321021. Splatnost stočného je k 30. 9. daného roku.

Upozorňujeme na čl. VIII. smlouvy - povinnost odběratele nahlásit nejpozději do 14 dnů každou změnu skutečností oproti údajům uvedeným ve smlouvě, tedy např. změna počtu osob - uživatelů na čp. (např. narození dítěte).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V uplynulém období proběhlo mapování kanalizační sítě na území obce Mysločovice. Bylo provedeno formou dotazníku směrovaného na jednotlivé majitele nemovitostí. Tyto dotazníky byly vyhodnoceny a porovnány s plány známých tras kanalizační sítě. Bylo dohledáno několik kanalizačních řádů, které se neobjevily v dokumentaci. Vzhledem k tomu, že naše obec má poměrně specifické rozložení co se týká kanalizační sítě a jednotlivých rozvodí, jednalo se
o vskutku technický oříšek.

V zásadě se jedná o skutečnost, že část veřejné kanalizační sítě je ve správě VaK Zlín a část kanalizace je v majetku obce. Zbytek obce kanalizaci nemá. Tady se jedná o napojení do vodoteče popřípadě do trativodů. V prvním případě občané napojení do kanalizace ve správě VaK platí stočné ve výši množství odebrané vody. Zbývající část obyvatel obce žádné stočné neplatí. Z celkové trasy kanalizace má Obec Mysločovice ve správě cca 60 % kanalizační sítě. Obec je kromě role vlastníka infrastruktury objektivně považována za producenta odpadních vod a z toho titulu jí ze zákona vyplývají jistá práva a povinnosti. Má za povinnost jako správce infrastruktury udržovat síť v dobrém technickém stavu a dvakrát do roka dokládat vzorky odpadních vod k laboratornímu posouzení. Vzorky musí splňovat předepsané limity znečištění. Tyto činnosti vyžadují nemalé finanční prostředky. Další věcí je vytvoření fondu na budoucí revitalizaci sítě a dořešení komplexního čištění odpadních vod. Z hlavních předpisů v oblasti odvádění a čištění odpadních vod
a nakládání s odpady z čistírenských procesů v ČR je třeba uvést:
•    Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
•    Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
•    Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

V první fázi byli občané vyzváni k doložení způsobu nakládání s odpadními vodami formou čestného prohlášení. Tato čestná prohlášení byla vyhodnocena a bylo stanoveno množství objektů zaústěných do obecní kanalizace. Celkem se v obci nachází 201 nemovitostí, u kterých se dá předpokládat povinnost nakládání s odpadními vodami dle zákona a výsledek je následující:
•    36 % (72 nemovitostí) – napojení do obecní kanalizace,
•    24 % (49 nemovitostí) – napojení do kanalizace VaK,
•    40 % (80 nemovitostí) – napojení do vodoteče nebo trativodu.

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Obce Mysločovice byla stanovena paušální částka pro výběr stočného od občanů, jejichž objekty jsou napojeny na kanalizační síť v majetku Obce Mysločovice. Tato částka činí 150 Kč na osobu a kalendářní rok.

Občané napojení do obecní kanalizace byli na podzim roku 2013 vyzýváni k uzavření smlouvy
o odvádění odpadních vod, její návrh je přiložen.

Věřím tomu, že většina občanů obce má zájem na trvalém a udržitelném rozvoji obce. Jistě většina občanů pochopí nutnost těchto kroků ke zlepšování životního prostředí nejen
v nejbližším okolí, ale i v širších souvislostech významných evropských povodí.

Dušan Dosoudil, místostarosta obce volební období 2010-2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poslední aktualizace 2. 1. 2017

Menu

Nejbližší zasedání ZO
3.4.2017 od 18:00 hodin
program jednání

Ze zasedání ZO 6.3.2017

zápis z jednání (.pdf)

Obec je členem Mikroregionu Žídelná

stránky mikroregionu

Obec spadá do působnosti MAS Partnerství Moštěnka

stránky MAS
logo_mas_bar_01.jpg

Víte, že v obci

... je k 1.2. 631 občanů a 20 cizinců?
... je průměrný věk obyvatele 40,43 roku?

Sociální služby ve Zlínském kraji

Elektronický katalog
SO.gif

Právní poradna

Přesměrování na poradnu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.myslocovice.cz

Registrujte se zde
myslocovice_footer.png