Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Matriční úřad > Doslovný výpis z matriční knihy

Doslovný výpis z matriční knihy

Doslovný výpis z matriční knihy obsahuje všechny údaje zapsané v matriční knize v původním i pozměněném znění.

Matriční úřad vydá doslovný výpis z matriční knihy:

  • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (za členy rodiny se dle zákona o matrikách považují manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob.
  • státní orgán pro úřední potřebu*

  • orgán územního samosprávného celku pro výkon přenesené působnosti*

Požádají-li výše uvedené oprávněné osoby o vydání doslovného výpisu z matriční knihy prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

Co je třeba předložit:

  • písemnou žádost o vydání doslovného výpisu s datem matriční události
  • platný průkaz totožnosti
  • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho, nebo členů jeho rodiny a jeho sourozenců
  • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zmocněnec těchto osob Pokud budete žádost vyřizovat poštou, doslovný výpis Vám bude zaslán na doručenku do vlastních rukou nebo jej matriční úřad předá po předložení platného průkazu totožnosti.

Matriční úřad je povinen rozhodnout o vydání doslovného výpisu z matriční knihy do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.

Správní poplatek:

Za vydání doslovného výpisu z matriční knihy formou fotokopie zaplatí žadatel správní poplatek 15 Kč za první stránku a 5 Kč za každou další započatou schránku, je-li kopie pořizována na kopírovacím zařízení nebo tiskárně počítače.

Formulář:

Předepsaný formulář není stanoven.
Formulář matričního úřadu Mysločovice:

Právní úprava:

  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Doplňující zákony:

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Bližší informace podá kterýkoliv matriční úřad v České republice (nejlépe matriční úřad v místě, kde je proveden zápis o narození, uzavření manželství nebo partnerství, nebo úmrtí osoby, o jejíž doslovný výpis matriční události má být požádáno).