Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Dotace > Přehled přijatých dotací 1998 - 2023

Přidělené dotace 1998 - 2024

Od roku 1998 obec získala tyto dotace (kromě dotací na volby, sčítání lidu, skladníka CO do roku 2016 a dotací na provoz příspěvkové organizace):

Rok

Poskytovatel

Akce

Skutečné náklady v tis. Kč

Přidělená dotace v tis. Kč

1998  Okresní úřad Zlín Neinvestiční dotace na výsadbu zeleně ve středu obce

753

375

Okresní úřad Zlín Dotace na rekonstrukci zdravotního střediska

607

200

1999    Okresní úřad Zlín Dotace na pojištění motorových vozidel požární techniky

4

4

Okresní úřad Zlín Dotace na krojové vybavení v souvislosti s vystoupením na MFF Strážnice

25

25

Ministerstvo kultury ČR Dotace na krojové vybavení u příležitosti konání slavnosti "Starý hanácký právo"

20

20

Ministerstvo zemědělství ČR Neinvestiční dotace na zalesnění zemědělské půdy

255

262

2000   Ministerstvo zemědělství ČR Neinvestiční dotace na změnu struktury zemědělské výroby zalesněním zemědělských pozemků včetně ochrany lesních porostů do jejich zajištění

158

158

Okresní úřad Zlín Investiční dotace na rekonstrukci sociálního zařízení a topení v budově OÚ

877

250

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Investiční dotace na přestavbu nebytových prostor na čp. 104 (po poště) na bytové prostory

458

220

2001  POV Rekonstrukce sociálního zařízení v základní škole

1 260

400

Ministerstvo zemědělství ČR Neinvestiční dotace na změnu struktury zemědělské výroby zalesněním zemědělských pozemků včetně ochrany lesních porostů do jejich zajištění

40

40

2002   POV Rekonstrukce dětského hřiště (v roce 2004 další náklady až do celkové výše 855 757,40 Kč)

734

350

POV Rekonstrukce chodníku pod lesem

168

50

Ministerstvo zemědělství ČR Neinvestiční dotace na ochranu mladých lesních porostů, tzv. vyžínání

21

21

2003   POV Rekonstrukce budovy OÚ - I. etapa

1 281

400

Ministerstvo zemědělství ČR Neinvestiční dotace na ochranu mladých lesních porostů, tzv. vyžínání

22

22

Ministerstvo financí ČR Rekonstrukce topného systému v základní škole

5 867

5 500

2004   Ministerstvo zemědělství ČR Neinvestiční dotace na ochranu mladých lesních porostů, tzv. vyžínání

5

5

Zlínský kraj Dotace za umístění v soutěži Vesnice roku 2004 - na pořízení vývěsní mapy

12

10

POV Dotace a návratná finanční výpomoc na rekonstrukci budovy OÚ - II. etapa

783

290 + 210

2005  Ministerstvo zemědělství ČR Neinvestiční dotace na ochranu mladých lesních porostů, tzv. vyžínání

3

3

POV Rekonstrukce sociálního zařízení zdravotního střediska

828

400

2006  Zlínský kraj Finanční příspěvek na hospodaření v lesích (výsadba v Salášku)

59

59

Zlínský kraj Dotace na odbornou přípravu jednotek sboru dobrovolných hasičů

2

2

2007     Zlínský kraj Dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce

72

50

Zlínský kraj Dotace a návratná finanční výpomoc na realizaci projektu "Mateřská škola Mysločovice - stavební úpravy letní umývárny"

346

138 + 103

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Finanční podpora na ošetření památkově chráněných stromů před kostelem a před hřbitovem

40

30

Zlínský kraj Dotace na realizaci protipovodňových opatření

33

20

Ministerstvo financí ČR Dotace na zabezpečení technických podmínek provozovatelů kontaktních míst veřejné správy Czech POINT

51

50

2008 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Dotace na rekonstrukci hasičské zbrojnice

754

400

2009   Zlínský kraj Dotace a návratná finanční výpomoc k rekonstrukci autobusové čekárny u ZŠ

471

218 + 129

Zlínský kraj Dotace pro DFS Ječmínek na zajištění akce "Mysločovské studánky"

46

20

Ministerstvo vnitra ČR Dotace na upgrade pracoviště Czech POINT

56

56

2010   Ministerstvo životního prostředí, SFŽP Dotace na zateplení mateřské školy Mysločovice
Projekt zateplení mateřské školy Mysločovice
v celkové hodnotě 2 146 431,10 Kč je podporován z Operačního programu životního prostředí poskytnutím dotace ve výši 1 428 933,60 Kč. Finanční prostředky dotace jsou poskytnuty
z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši
1 349 548,40 Kč a ze státního fondu životního prostředí ve výši 79 385,20 Kč.

2 146

1 429

Ministerstvo životního prostředí, SFŽP Dotace na zateplení základní školy Mysločovice
Projekt zateplení základní školy Mysločovice v celkové hodnotě 5 878 501,10 Kč je podporován
z Operačního programu životního prostředí poskytnutím dotace ve výši 3 689 948,70 Kč. Finanční prostředky dotace jsou poskytnuty z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši
3 484 951,55 Kč a ze státního fondu životního prostředí ve výši 204 997,15 Kč.

5 879

3 690

Ministerstvo pro místní rozvoj Dotace na pořízení územního plánu obce
Projekt vyhotovení nového územního plánu pro naši obec v celkové hodnotě 276 000 Kč je podporován z Integrovaného operačního programu poskytnutím dotace ve výši 246 330 Kč. Finanční prostředky dotace jsou poskytnuty z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 209 380 Kč a ze státního rozpočtu ve výši 36 950 Kč.

276

246

2011    

Zlínský kraj

Dotace na nákup věcných prostředků pro JSDHO (nákup čerpadla)

36 25
Zlínský kraj

Dotace na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů Obce Mysločovice (oprava požárního auta IFA, pořízení savicového půlšroubení a savice)

26 25
Zlínský kraj, POV

Dotace na opravu veřejného osvětlení

173 86
Státní fond dopravní infrastruktury Dotace na cyklistickou stezku Mysločovice - Sazovice 4159 2368
Úřad práce České republiky Příspěvek na vytvoření pracovního místa v rámci veřejnoprospěšných prací 75 48
2011 -2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí (Úřad práce České republiky), Evropský sociální fond Příspěvek na vytvoření pracovního místa v rámci veřejnoprospěšných prací

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001


70 44
2012   Zlínský kraj

Účelové neinvestiční dotace ve výši 30 000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na opravu zásahového dopravního automobilu

 67 30
Ministerstvo práce a sociálních věcí (Úřad práce České republiky), Evropský sociální fond Příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejněprospěšných prací

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

67 48
Státní fond dopravní infrastruktury Dotace na akci "Silnice III/43827: Mysločovice, místo pro přecházení u ZŠ"  268 143
2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí (Úřad práce České republiky), Evropský sociální fond Příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejněprospěšných prací

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

71,5

 

64,8

 

Ministerstvo životního prostředí ČR  Dotace na akci "Dům služeb Mysločovice"
(zateplení domu služeb)
555 275
Státní fond dopravní infrastruktury Dotace na akci "Bezbariérové chodníky Mysločovice  - úsek č. 1, úsek č. 2" (chodníky od školy k obchodu)

1476 673
2014 Zlínský kraj, Podprogram na podporu obnovy venkova Oprava oplocení - hřbitov Mysločovice 264 131
Ministerstvo kultury ČR

Bezbariérové zpřístupnění sálu hasičské zbrojnice - "Mysločovice, mobilita - společenský sál, zpřístupnění, výtah

3 526 1 929
Ministerstvo životního prostředí ČR Revitalizace hasičské zbrojnice obce Mysločovice zateplení
1 204 871
Ministerstvo zemědělství ČR - SZIF Revitalizace hasičské zbrojnice obce Mysločovice
2 108 1 315
Ministerstvo životního prostředí ČR Obnova krajinných struktur na k.ú. Mysločovice
446  385
Zlínský kraj Věcné vybavení JSDHO neinvestiční povahy
4 4
2015 Zlínský kraj Rekonstrukce lávky přes potok Racková v Mysločovicích
596 222
Zlínský kraj oprava vybavení JSDHO (požární auto IFA)
10 2
Ministerstvo životního prostředí ČR Obnova krajinných struktur na k.ú. Mysločovice
109 98
2016 Ministerstvo kultury ČR, Odbor umění, literatury a knihoven  Zahájení automatizace knihovny a zlepšení služeb pro čtenáře
91,9 63,9
Státní fond dopravní infrastruktury Dotace na akci "Bezbariérové chodníky Mysločovice  - úsek č. 5" (chodníky ve středu obce) 929 455  
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Rekonstrukce a modernizace dětského hřiště 400 862
2017 Ministerstvo financí Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice 26 854 18 666
2018 Ministerstvo pro místní rozvoj Víceúčelové sportoviště u ZŠ Mysločovice

6 153 3 370
Zlínský kraj 919
Zlínský kraj Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDHO - nákup vybavení pro JSDHO 96 67
Ministerstvo zemědělství Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku 21 21
Ministerstvo vnitra Uskutečněný zásah JSDHO 3 3
2019 Zlínský kraj Nákup nových věcných prostředků požární ochrany - nákup vybavení pro JSDHO
143 100
2020 Zlínský kraj

Dovybavení JSDHO ochrannými a věcnými prostředky

90 63
Ministerstvo pro místní rozvoj

Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice

2 978 1 860
Zlínský kraj 398
Ministerstvo vnitra

Pořízení dopravního automobilu pro hasiče v obci Mysločovice 

 1 066 450
Zlínský kraj 300
Ministerstvo pro místní rozvoj Rekonstrukce školní tělocvičny ZŠ a MŠ Mysločovice 1 842 1 260
Ministerstvo životního prostředí

Založení regionálního biokoridoru 1586 v k.ú. Mysločovice

2 658 2 658
Zlínský kraj

Zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, "Mysločovice - odkanalizování"

 1699 941
2021 Zlínský kraj Vybavení JSDHO izolačními dýchacími přístroji přetlakovými
99 69
Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství HZS ČR Vybavení a pohonné hmoty pro JSDHO 3 3
2022 Zlínský kraj Rekonstrukce schodů ke kostelu v Mysločovicích, p. č. 357/1 2433 1 000
Ministerstvo pro místní rozvoj Zvýšení bezpečnosti dopravy na komunikaci III/43829 - Rekonstrukce chodníku Mysločovice, č.p. 41 - č.p. 27 1976 1512
2023 Zlínský kraj

Dovybavení JSDHO věcnými prostředky

114 80
2024 Zlínský kraj

Půdní vestavba OÚ Mysločovice čp. 21

  1 000
  Ministerstvo pro místní rozvoj

ZŠ Mysločovice - venkovní učebna, konektivita školy, rekonstrukce a modernizace odborných učeben"

  12 176
  Ministerstvo životního prostředí

Sběrná místa a kontejnery na tříděný odpad Mysločovice

   
  Ministerstvo zemědělství Mysločovice - odkanalizování    
Rok Poskytovatel Akce Skutečné náklady v tis. Kč Přidělená dotace v tis. Kč

Poslední aktualizace 9.7.2024