Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Evidence obyvatel (trvalý pobyt, poskytování informací)

Evidence obyvatel

Informace z oblasti evidence obyvatel naleznete také na stránkách ministerstva vnitra.

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v základním registru obyvatel, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním, a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

Upozornění pro občany s trvalým pobytem na ohlašovně, tj. Mysločovice čp. 21:

Dle § 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) zajistí ohlašovna, v jejímž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením. Na našem úřadě je takovým místem kancelář starosty obce, písemnosti jsou zde uloženy po dobu nejméně 10 dnů. Uplynutím doby 10 dnů se písemnosti považují za doručené se všemi důsledky z doručení vyplývajícími - tzv. fikce doručení (např. dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Přechodné pobyty byly zrušeny s účinností od 1. 7. 2000. Na žádost občana lze v evidenci obyvatel vést údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu - jedná se o tzv. doručovací adresu. Doručovací adresu občan ohlásí, změní nebo zruší oznámením na ohlašovně obyvatel v místě trvalého pobytu nebo v místě posledního trvalého pobytu na území ČR, a to v písemné podobě. Návod je k dispozici zde.

Hlášení trvalého pobytu

Občan, který chce změnit trvalý pobyt, se nemusí v místě předchozího pobytu odhlašovat. Přijde na evidence obyvatel v místě – obci, kde se chce přihlásit k trvalému pobytu.
Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu.

V případě přihlašování vlastníka nemovitosti* je třeba předložit:

 • platný občanský průkaz,
 • nemá-li platný občanský průkaz**, předloží jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou (např. platný cestovní doklad nebo platný řidičský průkaz nebo průkaz ZTP nebo zbrojní průkaz),
 • správní poplatek 50 Kč - platí se v hotovosti při přihlašování, za osoby do 15 let se správní poplatek neplatí.

V případě přihlašování nájemce bytu je třeba předložit:

 • platný občanský průkaz,
 • nemá-li platný občanský průkaz**, předloží jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou (např. platný cestovní doklad nebo platný řidičský průkaz nebo průkaz ZTP nebo zbrojní průkaz),
 • správní poplatek 50 Kč - platí se v hotovosti při přihlašování, za osoby do 15 let se správní poplatek neplatí,
 • originál dokladu o oprávnění užívat byt (např. platná nájemní smlouva).

V případě přihlášení občana k vlastníkovi nemovitosti* je třeba předložit:

 • platný občanský průkaz,
 • nemá-li platný občanský průkaz**, předloží jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou (např. platný cestovní doklad nebo platný řidičský průkaz nebo průkaz ZTP nebo zbrojní průkaz),
 • správní poplatek 50 Kč - platí se v hotovosti při přihlašování, za osoby do 15 let se správní poplatek neplatí,
 • je nutná osobní přítomnost vlastníka nemovitosti s platným občanským průkazem, který potvrdí souhlas k přihlášení trvalého pobytu před pracovnicí ohlašovny. Popř. je možné doložit úředně ověřené písemné potvrzení této oprávněné osoby (vlastníka) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

V případě přihlášení občana k nájemci nemovitosti je třeba předložit:

 • platný občanský průkaz,
 • nemá-li platný občanský průkaz**, předloží jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou (např. platný cestovní doklad nebo platný řidičský průkaz nebo průkaz ZTP nebo zbrojní průkaz),
 • správní poplatek 50 Kč - platí se v hotovosti při přihlašování, za osoby do 15 let se správní poplatek neplatí.
 • je nutná osobní přítomnost nájemce (držitele nájemní smlouvy) s dokladem o oprávnění užívat byt (např. platná nájemní smlouva) a s platným občanským průkazem, který potvrdí souhlas k přihlášení trvalého pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Popř. je možné doložit úředně ověřené písemné potvrzení této oprávněné osoby (nájemce nemovitosti) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

* Od 01.01.2016 nemusí vlastník nemovitosti předkládat doklad o vlastnictví, tuto skutečnost si ověří pracovnice evidence obyvatel v katastru nemovitostí.
** Pokud občan má v držení neplatný občanský průkaz, je povinen jej odevzdat na pracovišti občanských průkazů. 

Změna trvalého pobytu u občana mladšího 15 let:

 • Za občana mladšího 15 let vyřizuje změnu místa trvalého pobytu zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu.

Změna trvalého pobytu na základě plné moci:

 • Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní ověřené plné moci.

Ohlašovna je povinna oznámit vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby ve lhůtě 15 dnů od zaevidování změny; ohlašovna uvede jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození oprávněné osoby.

Povinnosti po změně trvalého pobytu - do 15 dnů od změny je občan povinen si požádat o nový občanský průkaz.

Občan doloží:

 • občanský průkaz,
 • v případě, že občan nemá občanský průkaz, doloží potvrzení o občanském průkazu (vydává se po sepsání ohlášení ztráty nebo odcizení) a rodný list (originál nebo jeho ověřená kopie), nebo cestovní pas nebo řidičský průkaz,
 • potvrzení o změně trvalého pobytu (obdržíte na pracovišti Evidence obyvatel).

Dále musíte změnu trvalého pobytu nahlásit na další úřady - podrobné informace, kam změnu hlásit, ke stažení zde.

Zrušení trvalého pobytu - na žádost oprávněné osoby či z moci úřední

Vlastník objektu nebo oprávněná osoba (nájemce bytu) podá návrh na zrušení údaje o trvalém pobytu písemně. Navrhovatel je povinen existenci důvodů uvedených v návrhu ohlašovně prokázat. Neužívání nemovitosti či bytu lze prokázat i svědeckou výpovědí nezúčastněné osoby. Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podléhá zaplacení správního poplatku 100 Kč za každou osobu.

O zrušení trvalého pobytu rozhoduje ohlašovna ve správním řízení.

Ukončení trvalého pobytu na území ČR

Ukončení trvalého pobytu sdělí občan ohlašovně pobytu písemně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana. Ověření podpisu se nevyžaduje, pokud občan toto sdělení podepíše před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Sdělení může být také zasláno elektronicky podepsané uznávaným elektronickým podpisem žadatele nebo datovou schránkou žadatel. Za občana ukončení pobytu může sdělit i jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy. Dnem ukončení trvalého pobytu na území ČR se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území ČR.

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR podléhá správnímu poplatku 100 Kč, poplatek je splatný předem.

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR prostřednictvím zastupitelského úřadu podléhá správnímu poplatku 300 Kč, poplatek je splatný předem.

Poskytnutí údaje z informačního systému obyvatel

Kontaktní osoba:

Obecní úřad Mysločovice
Mysločovice 21
kancelář účetní:Lenka Pitříková
Tel. 577 121 050, E-mail: ucetni@myslocovice.cz.

Poslední aktualizace 16. 5. 2017