Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Zajímá Vás? > Historie i současnost obce

Historie i současnost obce

Obec leží v nadmořské výšce 212 m, na okraji Hané. Tvoří nepravidelnou náves a je rozložena větší částí podél silnic z Holešova a Lechotic do Malenovic.
První písemná zmínka o obci je z roku 1397, kdy byla obec součástí Količínského panství. Od roku 1446 patřily Mysločovice Albertu ze Śtenberka a staly se součástí Holešovského panství, později drženého rodem Rottalů. V roce 1752 byl položen základní kámen kostela Nejsvětější Trojice hrabětem Františkem Rottalem.
Katastr území o rozloze 366 ha, má podobu protáhlého a nepravidelného pětiúhelníku, jehož východní čtvrtinu tvoří nížina v povodí Svodnice s ornou půdou a loukami. Tři čtvrtiny území jsou kopcovité rovněž s převahou zemědělské půdy.
Nejvyšším bodem území je kopec Háj v nadmořské výšce 285 m.
Na západ sousedí s územím machovským, na sever míškovským, na severovýchod lechotické, na východ je les, na jihovýchod sousedí s hostišovským územím a na jih se sazovickým. 

Krajinné útvary patří ke starším třetihorám. Místní pískovcové skály, lom Kutrova skála a Petrova skála, náleží k magurským vrstvám. V katastru v nižších polohách se všude setkáváme s usazeninami moře (neogenové), s šedými jíly zvanými šedivci bez zkamenělin. Śedivec způsobuje nepropustnost půdy pod jejím povrchem, brání vsakování a je tedy nutné zajišťovat odtok povrchové vody technickými prostředky.
Rackovský potok je postupně obohacován dalšími přítoky. Pod Lechoticemi o „Źidelný potok“, který protéká mysločovským katastrem, kde přibírá další potok „Míškovku“. Mezi Mysločovicemi a Sazovicemi přitéká potůček pramenící pod Hostišovou ve „Skleněném zámku“.

V současné době žije v obci 634 trvale hlášených občanů (k 31. 5. 2019), nejvyšší vydané či předběžně vydané čp. je 265. Zástavba Mysločovic je charakterizována volným a sevřeným řazením objektů podél silnice a ostatních místních komunikací. Starší obytná struktura má v podstatě řadovou formu (zástavba tvořená původními zemědělskými usedlostmi s dvorním hospodářským traktem). Zástavba poválečného období je z větší části tvořena rodinnými domy volně stojícími.

Mezi tradice v obci patří pořádání Starého hanáckého práva (první bylo 20. 2. 1928, pak v roce 1949, 1965, 1977, 1987, 1997 a naposledy 2007), jednou za deset let v hanáckých krojích.
Každoročně v obci SDH udržuje Masopustní zvyk „vodění medvěda“, DFS Ječmínek vítání jara a otvírání studánek, SDH dále podzimní drakiádu a hasičský bál. V květnu se slaví obecní svátek Svatého Jána, Svátek matek, v červnu tradiční pouť. Pořádá se Beseda s důchodci, navštěvují se jubilanti, vítají se občánci. Vítání mladých občanů do „dospěláckého“ života je spojeno s obřadem „Královniček“ (poprvé byl v Mysločovicích konán v roce 1925). 13. září 2003 se v obci konal Sjezd rodáků, který se předtím uskutečnil v roce 1934.

V obci pracují čtyři občanská sdružení -SDH Mysločovice, Myslivecké sdružení Háj,TJ SOKOL Mysločovice, o.s. a HLAHOL Mysločovice o.s. Bohatou činnost vyvíjí DFS Ječmínek a taneční skupina Effect Proof. V roce 2001 byla založena Country skupina Banjo.

V budově obecního úřadu je Obecní knihovna a minimuzeum, ve kterém soustřeďuje historii, vývoj a činnost v obci pí Marta Doleželová.
Občanská vybavenost je v obci na dobré úrovni. Je zde základní a mateřská škola, zdravotní středisko s ordinací praktického lékaře a zubaře, hřbitov a dům služeb (pošta, kadeřnictví, kosmetika a pedikúra). Do vybavenosti obce patří římskokatolický kostel a sídlo farnosti. Haičská zbrojnice disponuje sálem o kapacitě 80 osob.

Obec má realizovánu plynofikaci, elektrickou síť, nadzemní i zemní, stoprocentní kabelová telefonní síť, zásobování pitnou vodou je z veřejného vodovodu. V celé obci je vybudovaná jednotná kanalizace.

Data z historie Mysločovic
1397 – první písemná zmínka o Mysločovicích
1731 – blízko vsi postavena kaplička sv. Jana Nepomuckého
1752 – 1758 – postaven kostel Nejsvětější Trojice
1781 – založen Tkalcovský cech
1820 – v obci stojí 56 domů
1843 – obec má 331 obyvatel
1862 – velký požár – shořelo 11 domů
1865 – opravena cesta k Hostišové
1866 – pruské oddíly v obci – vypukla cholera
1869 – v obci je 60 domů a 370 obyv.
1870 – byla provedena rozsáhlá oprava kostela
1873 – postavena škola
1880 – čestným občanem Mysločovic jmenován poslanec Frant. Skopalík
1880 – v obci stojí 79 domů a bydlí zde 466 obyvatel
1881 – zřízena obecní nemocnice
1891 – zbudován obecní hostinec
1893 – v obci otevřen Poštovní úřad
1893 – 1904 – požáry v obci
1893 – škola rozšířena na trojtřídní
1893 – založen Sbor dobrovolných hasičů
1897 – byla otevřena Hasičská zbrojírna
1898 – zřízena četnická stanice
1900 – v obci je 90 domů a 522 obyvatel, je tu 11 živností
1901 – schválena výstavba silnice k Machové
1901 – v obecním hostinci postavena za přispění hol. pivovaru ledovna
1904 – založena Občanská záložna
1909 – schváleno vybudování silnice k Lechoticím
1910 – v obci pořádán krajinský sjezd Omladiny
1910 – v obci je 96 domů a 577 obyvatel
1912 – založen Včelařský spolek
1913 – postavena cesta k Lechoticím
1914 – 1. srpna byla bubeníkem ohlášena všeobecná mobilizace
1916 – zajatí Rusové přidělěni na práce k sedlákům
1917 – zrekvírovány zvony 
1918 – 29. října přišla zpráva o vyhlášení republiky
1920 – postaven pomník padlým vojínům
1920 – založena Odbočka Svazu čsl. legionářů
1921 – v obci je 100 domů a 525 obyvatel
1923 – založen Pěvecký sbor
1923 – zřízena knihovna
1926 – zaveden telefon a telegraf
1927 – svěcení nových zvonů
1927 – zavedena elektřina
1927 – zavedena pravidelná autobusová doprava do Holešova
1928 – poštovní úřad přemístěn do nově postaveného domu Občanské záložny
1930 – v obci je 110 domů a 532 obyv.
1931 – byl postaven vodovod
1932 – založena Tělocvičná jednota Sokol
1934 – založena Tělocvičná jednota Orel
1934 – konal se Sjezd rodáků
1939 – 15. března vyhlášen Protektorát Čechy a Morava
1942 – odebrány zvony pro válečné účely
1942 – obec přidělena k okresu Kroměříž
1945 – 5. května obec osvobozena rumunskou armádou
1945 – 11. května byl ustaven Místní národní výbor o 15 členech
1945 – 16. května byla první taneční zábava po válce
1946 – všeobené volby – nejvíce hlasů v obci získala ČSL
1947 – velké sucho během velké části roku
1950 – v obci je 119 domů a 499 obyv.

Poslední aktualizace 31.5.2019

Nejbližší zasedání ZO
8. 7. 2019

zápis ze zasedání 5.6.2019 (.pdf)

Obec je členem Mikroregionu Žídelná

Obec spadá do působnosti MAS Partnerství Moštěnka

stránky MAS
logo_mas_bar_01.jpg

Víte, že v obci

... je k 31. 5. 634 občanů a 21 cizinců?
... je průměrný věk obyvatele 40,80 roku?

Sociální služby ve Zlínském kraji

Elektronický katalog
SO.gif

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.myslocovice.cz

Registrujte se zde
myslocovice_footer.png