Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Zajímá Vás? > Historie i současnost obce

Historie i současnost obce

Obec leží v nadmořské výšce 210 m, na okraji Hané. Tvoří nepravidelnou náves a je rozložena větší částí podél silnic z Holešova a Lechotic do Malenovic.
První písemná zmínka o obci je z roku 1397, kdy byla obec součástí Količínského panství. Od roku 1446 patřily Mysločovice Albertu ze Śtenberka a staly se součástí Holešovského panství, později drženého rodem Rottalů. V roce 1752 byl položen základní kámen kostela Nejsvětější Trojice hrabětem Františkem Rottalem.

Katastr území o rozloze 359,26 ha, má podobu protáhlého a nepravidelného pětiúhelníku, jehož východní čtvrtinu tvoří nížina v povodí Svodnice s ornou půdou a loukami. Tři čtvrtiny území jsou kopcovité rovněž s převahou zemědělské půdy.

Nejvyšším bodem území je kopec Háj v nadmořské výšce 285 m.

Na západ sousedí s územím machovským, na sever míškovským, na severovýchod lechotické, na východ je les, na jihovýchod sousedí s hostišovským územím a na jih se sazovickým.

Krajinné útvary patří ke starším třetihorám. Místní pískovcové skály, lom Kutrova skála a Petrova skála, náleží k magurským vrstvám. V katastru v nižších polohách se všude setkáváme s usazeninami moře (neogenové), s šedými jíly zvanými šedivci bez zkamenělin. Śedivec způsobuje nepropustnost půdy pod jejím povrchem, brání vsakování a je tedy nutné zajišťovat odtok povrchové vody technickými prostředky.

Rackovský potok je postupně obohacován dalšími přítoky. Pod Lechoticemi o „Źidelný potok“, který protéká mysločovským katastrem, kde přibírá další potok „Míškovku“. Mezi Mysločovicemi a Sazovicemi přitéká potůček pramenící pod Hostišovou ve „Skleněném zámku“.

V současné době žije v obci 673 trvale hlášených občanů (k 30. 11. 2023), nejvyšší vydané či předběžně vydané čp. je 279. Zástavba Mysločovic je charakterizována volným a sevřeným řazením objektů podél silnice a ostatních místních komunikací. Starší obytná struktura má v podstatě řadovou formu (zástavba tvořená původními zemědělskými usedlostmi s dvorním hospodářským traktem). Zástavba poválečného období je z větší části tvořena rodinnými domy volně stojícími.

Mezi tradice v obci patří pořádání Starého hanáckého práva (první bylo 20. 2. 1928, pak v roce 1949, 1965, 1977, 1987, 1997, 2007 a naposledy 2017), jednou za deset let v hanáckých krojích.

Každoročně v obci SDH udržuje Masopustní zvyk „vodění medvěda“, DFS Ječmínek vítání jara a otvírání studánek, SDH dále podzimní drakiádu a hasičský bál. V květnu se slaví obecní svátek Svatého Jána, Svátek matek, v červnu tradiční pouť. Pořádá se Beseda s důchodci, navštěvují se jubilanti, vítají se občánci. Vítání mladých občanů do „dospěláckého“ života je spojeno s obřadem „Královniček“ (poprvé byl v Mysločovicích konán v roce 1925). 13. září 2003 se v obci konal Sjezd rodáků, který se předtím uskutečnil v roce 1934.

V obci pracují čtyři občanská sdružení -SDH Mysločovice, Myslivecké sdružení Háj, TJ SOKOL Mysločovice, o.s. a HLAHOL Mysločovice o.s. Bohatou činnost vyvíjí DFS Ječmínek. V roce 2001 byla založena Country skupina Banjo.

V budově obecního úřadu je Obecní knihovna a minimuzeum, ve kterém soustřeďuje historii, vývoj a činnost v obci pí Marta Doleželová. Občanská vybavenost je v obci na dobré úrovni. Je zde základní a mateřská škola, hřbitov a dům služeb (pošta, kadeřnictví, kosmetika a pedikúra). Do vybavenosti obce patří římskokatolický kostel a sídlo farnosti. Hasičská zbrojnice disponuje sálem o kapacitě 140 osob.

Obec má realizovánu plynofikaci, elektrickou síť, nadzemní i zemní, stoprocentní kabelová telefonní síť, zásobování pitnou vodou je z veřejného vodovodu. V celé obci je vybudovaná jednotná kanalizace.

Data z historie Mysločovic

 • 1397 – první písemná zmínka o Mysločovicích
 • 1731 – blízko vsi postavena kaplička sv. Jana Nepomuckého
 • 1752 – 1758 – postaven kostel Nejsvětější Trojice
 • 1781 – založen Tkalcovský cech
 • 1820 – v obci stojí 56 domů
 • 1843 – obec má 331 obyvatel
 • 1862 – velký požár – shořelo 11 domů
 • 1865 – opravena cesta k Hostišové
 • 1866 – pruské oddíly v obci – vypukla cholera
 • 1869 – v obci je 60 domů a 370 obyv.
 • 1870 – byla provedena rozsáhlá oprava kostela
 • 1873 – postavena škola
 • 1880 – čestným občanem Mysločovic jmenován poslanec Frant. Skopalík
 • 1880 – v obci stojí 79 domů a bydlí zde 466 obyvatel
 • 1881 – zřízena obecní nemocnice
 • 1891 – zbudován obecní hostinec
 • 1893 – v obci otevřen Poštovní úřad
 • 1893 – 1904 – požáry v obci
 • 1893 – škola rozšířena na trojtřídní
 • 1893 – založen Sbor dobrovolných hasičů
 • 1897 – byla otevřena Hasičská zbrojírna
 • 1898 – zřízena četnická stanice
 • 1900 – v obci je 90 domů a 522 obyvatel, je tu 11 živností
 • 1901 – schválena výstavba silnice k Machové
 • 1901 – v obecním hostinci postavena za přispění hol. pivovaru ledovna
 • 1904 – založena Občanská záložna
 • 1909 – schváleno vybudování silnice k Lechoticím
 • 1910 – v obci pořádán krajinský sjezd Omladiny
 • 1910 – v obci je 96 domů a 577 obyvatel
 • 1912 – založen Včelařský spolek
 • 1913 – postavena cesta k Lechoticím
 • 1914 – 1. srpna byla bubeníkem ohlášena všeobecná mobilizace
 • 1916 – zajatí Rusové přidělěni na práce k sedlákům
 • 1917 – zrekvírovány zvony 
 • 1918 – 29. října přišla zpráva o vyhlášení republiky
 • 1920 – postaven pomník padlým vojínům
 • 1920 – založena Odbočka Svazu čsl. legionářů
 • 1921 – v obci je 100 domů a 525 obyvatel
 • 1923 – založen Pěvecký sbor
 • 1923 – zřízena knihovna
 • 1926 – zaveden telefon a telegraf
 • 1927 – svěcení nových zvonů
 • 1927 – zavedena elektřina
 • 1927 – zavedena pravidelná autobusová doprava do Holešova
 • 1928 – poštovní úřad přemístěn do nově postaveného domu Občanské záložny
 • 1930 – v obci je 110 domů a 532 obyv.
 • 1931 – byl postaven vodovod
 • 1932 – založena Tělocvičná jednota Sokol
 • 1934 – založena Tělocvičná jednota Orel
 • 1934 – konal se Sjezd rodáků
 • 1939 – 15. března vyhlášen Protektorát Čechy a Morava
 • 1942 – odebrány zvony pro válečné účely
 • 1942 – obec přidělena k okresu Kroměříž
 • 1945 – 5. května obec osvobozena rumunskou armádou
 • 1945 – 11. května byl ustaven Místní národní výbor o 15 členech
 • 1945 – 16. května byla první taneční zábava po válce
 • 1946 – všeobené volby – nejvíce hlasů v obci získala ČSL
 • 1947 – velké sucho během velké části roku
 • 1950 – v obci je 119 domů a 499 obyv.

Poslední aktualizace 1.12.2023