Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Matriční úřad > Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Řeší zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „matriční zákon“).
Lze si nechat zapsat dvě jména, žádá se v místě trvalého pobytu, správní poplatek v případě vyhovění žádosti 1 000 Kč.
Vrácení příjmení po rozvodu manželství (do 6 měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství), bezplatně.
Občané narození do 31. 12. 1949 mohli mít dvě jména v církevní matriční knize již napsána, proto mohou sice zažádat o volbu druhého jména, ale pouze toho, které je již zapsané.

Prohlášení o volbě druhé jména podávají zletilí nad 18 let sami, za nezletilé rodiče.

Spousta žen se ptá, zda již mohou užívat příjmení bez klasické české koncovky – ová. Krátký tvar – nepřechýlený – lze užívat jen u cizích příjmení zakončených na samohlásku (např. Gardini, Toralesse, Garcia …). U cizích příjmení končících na souhlásku se musí příjmení přechýlit. Výjimku lze učinit u žen, které se čestným prohlášením přihlásí k některé národnostní menšině po předcích (např. německé, polské, maďarské …)

Změna jména a příjmení

Základní informace k životní situaci

 • Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců.
 • Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné nebo je-li pro to vážný důvod.

Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jména ženské nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobněné, domácké, nebo na jména, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.

Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.
Pokud žadatel (žadatelka) o změnu příjmení žije v manželství, je nutné doložit souhlas manželky (manžela) se změnou příjmení. Změna příjmení se vztahuje na oba manžele a jejich nezletilé děti.

Kdo je oprávněn v této věci jednat.

 • Občané ČR, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana ČR.
 • Fyzická osoba, která není občanem ČR, má-li povolen pobyt na území ČR.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace.

O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad:

 • v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu
 • u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.

Pokud žadatel, popř. nezletilé dítě, není na území ČR přihlášen k trvalému pobytu, je příslušný k projednání žádosti:

 • matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu na území ČR;
 • Úřad městské části Praha 1, pokud není ani takový pobyt.

Obecní úřad Mysločovice, matrika, řeší žádosti osob, které měly poslední trvalý pobyt nebo v současnosti mají trvalý pobyt v obcích: Hostišová, Machová, Mysločovice, Sazovice.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace.

 • Podáním písemné žádosti o změnu jména nebo příjmení příslušnému matričnímu úřadu.

Na které instituci životní situaci řešit.

 • Obecní úřad Mysločovice.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit.

 • Obecní úřad Mysločovice, matrika, telefon 577 121 231.
   
 • Úřední hodiny jsou pondělí, 7:00 - 17:00 hodin, a středa, 7:00 – 18:00 hodin, ostatní dny po předchozí domluvě (polední přestávka 11:30 -12:30 hodin).

Jaké doklady je nutné mít s sebou.

Písemná žádost o povolení změny jména nebo příjmení obsahuje

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele
 • rodné číslo
 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte
 • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto fyzické osoby
 • údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte
 • odůvodnění

K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení musí být přiložen

 • rodný, oddací list, popřípadě doklad o registrovaném partnerství žadatele, nebo rodný list nezletilého dítěte
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství;
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list
 • jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství anebo úmrtní list zemřelého partnera
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například platný občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu)
 • doklad o státním občanství, tj. platný občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden
 • průkaz totožnosti (platný občanský průkaz, cestovní doklad ČR, průkaz o povolení k pobytu)
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení
 • písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, jde-li o povolení změny jména nebo příjmení u nezletilého dítěte.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře ke stažení:

 • Žádost o změnu jména a příjmení NEZLETILÉ DÍTĚ - zde.
 • Žádost o změnu jména a příjmení DOSPĚLÝ - zde.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit.

Fyzická osoba uhradí správní poplatek ve výši 100 Kč

 • při změně příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného nebo na dřívější příjmení (dřívějším příjmením je pouze nejblíže předcházející příjmení nebo příjmení rodné)
 • při změně příjmení rozvedeného manžela/manželky na předešlé příjmení (pokud je žádost podána později než šest měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu manželství)
 • za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

Při změně jména nebo příjmení v ostatních případech se uhradí správní poplatek ve výši 1 000 Kč.
Poplatek se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu, tzn. před vydáváním rozhodnutí o povolení změny jména nebo příjmení. V případě, že požadovaná změna není povolena, správní poplatek se vrací v plné výši.

Poznámka:

 • Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.
 • Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.

Od poplatku je osvobozena:

 • Změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice.
 • Změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Matriční úřad je povinen rozhodnout o povolení změny jména nebo příjmení do 30 dnů; ve zvlášť složitých případech rozhodně nejdéle do 60 dnů. Nemůže-li matriční úřad rozhodnout ve výše uvedených lhůtách, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.
 • Jde-li o změnu společného příjmení manželů nebo o změnu příjmení rodičů a nezletilých dětí, vydává se pouze jedno správní rozhodnutí. Ve všech ostatních případech se vydává rozhodnutí pro každou osobu samostatně.
 • Po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení, je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

 • Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu, průkazu žadatele o udělení azylu, průkazu o povolení k pobytu azylanta.

Elektronická služba, kterou lze využít

 • Žádost nelze zaslat prostřednictvím elektronické služby.

Podle kterého právního předpisu se postupuje.

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů § 72 – 79
 • Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb

Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka 11)

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují.

 • Proti rozhodnutí o změně jména nebo příjmení se lze v souladu s ustanovením § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru právnímu a Krajskému živnostenskému úřadu, a to podáním učiněným u správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal, tj. u Obecního úřadu Mysločovice.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 • viz webové stránky MV ČR - jména a příjmení - zde.

Za správnost popisu odpovídá

 • Obecní úřad Mysločovice, matrika

Kontaktní osoba

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 • 1. 1. 2014

Popis byl naposledy aktualizován

 • 7. 2. 2014