Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Formuláře a žádosti > Kácení dřevin mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les       

Základní informace k životní situaci

Požadavek na pokácení dřeviny rostoucí na vlastním pozemku. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Kácení se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřevina roste.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Fyzická osoba i právnická osoba.
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy) se nevyžaduje pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, dřeviny rostoucí na stavebně oplocených, veřejnosti nepřístupných pozemcích v zastavěném území u bytových a rodinných domů, a zapojený porost o rozloze menší než 40 m2.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti.

Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřad Mysločovice

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  • Obecní úřad Mysločovice - starosta obce, telefonní číslo pro případné informace 577 121 050 nebo 725 121 125
  • Úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin
  • Mimo úřední dny po telefonické domluvě.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Specifikaci dřevin, které mají být pokáceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního nákresu.
  • Obvod kmene dřevin ve výši 130 cm nad zemí.
  • Souhlas všech spoluvlastníků pozemku, na němž dřeviny rostou s kácením, případně plnou moc k zastupování vlastníků.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti je k dispozici na Obecním úřadě Mysločovice a také na internetových stránkách zde - Žádost o povolení kácení dřevin ve formátu (.docx), Žádost o povolení kácení dřevin ve formátu .pdf.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žádné

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

90 dní

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Všichni spoluvlastníci pozemku na kterém předmětné dřeviny rostou

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška MŽP 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti vydanému rozhodnutí je možno se do 15 dnů od doručení odvolat k nadřízenému orgánu - t.j. ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostředníctví orgánu který rozhodnutí vydal, tj. Obecního úřadu Mysločovice.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuty dle § 87, 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Nejčastější dotazy

Za správnost popisu odpovídá

Petr Jurášek, starosta obce

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

29. 11. 2023

Popis byl naposledy aktualizován

Datum konce platnosti popisu

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poslední aktualizace 29.11.2023