Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Místní poplatky > Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Pozor! Na velkou popelnicovou nádobu (větší než 120 l) musí být dvě nálepky! V roce 2024 je sazba poplatku 900 Kč na poplatníka.

Žádáme všechny poplatníky místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, aby si zkontrolovali, zda nemají nárok na osvobození od tohoto poplatku viz čl. 6 Obecně závazné vyhlášky obce Mysločovice č. 3/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Jedná se např. o osoby, které jsou poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a mají v této jiné obci bydliště. (To znamená, že mají trvalý pobyt v naší obci, ale fyzicky bydlí v jiné obci. Tito občané si musí zjistit v místě svého skutečného pobytu na obecním (městském) úřadě, zda jim zde vznikla povinnost platit místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. V případě, že ano, zajistí si z tohoto úřadu potvrzení, že jsou poplatníky tohoto poplatku v roce 2024, a tímto potvrzením doloží nárok na osvobození.) 
Dále např. o osoby umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory atd. (Tady je potřeba např. potvrzení z příslušného domova, že jsou zde umístěni)
Stále jsou u nás také osvobozeny osoby, které pobývají v zahraničí déle než šest měsíců příslušného kalendářního roku.

Pro poplatkové období 2024 je osvobození potřeba dokladovat předložením formuláře "Přihláška k poplatkové povinnosti / změna poplatkové povinnosti" viz níže nejpozději do 30. 1. 2024, jinak nárok na osvobození zaniká.

Poplatníky, kteří mají na osobním daňovém účtu přeplatek na místním poplatku za "odpady", popř. jiném místním poplatku, upozorňujeme, že se přeplatek stává vratitelným pouze na žádost daňového subjektu podanou do 6 let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl, avšak jen v případě, že daňový subjekt nemá nedoplatky na jiném osobním daňovém účtu. V takovém případě by se přeplatek použil na úhradu jiného daňového nedoplatku. Nezapomeňte tedy požádat o vrácení případného přeplatku do 6 let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl, jinak přeplatek zaniká, stává se příjmem rozpočtu, a nemůže být tudíž již vrácen.
Při úmrtí přechází poplatková povinnost na oprávněné dědice. Pokud v den úmrtí vznikne přeplatek, mají na něj nárok dědicové. Je nutné při vyřizování pozůstalosti upozornit notáře na tento přeplatek, aby později nárokovaná částka mohla být vrácena dědici. S usnesením o dědicích pak lze písemně požádat o vrácení přeplatku. Pokud vznikne v den úmrtí nedoplatek, správce poplatku jej bude vymáhat po dědici.
Od roku 2013 je poplatníkem poplatku za "odpady" dle novelizovaného zákona o místních poplatcích i fyzická osoba, která má ve vlastnictví rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Tzn., že např. pokud máte v obci trvalé bydliště v nějakém čp. a zároveň jste vlastníkem dalšího čp., tak budete poplatek platit 2x. Také pokud vlastníte dům, který je v katastru zapsán jako rodinný dům nebo máte vydáno kolaudační rozhodnutí na rodinný dům, v tomto domě nikdo nebydlí, ale zde např. podnikáte (obchod, atd.), budete podléhat poplatku. Rozhodující je zápis v katastru nebo údaje v kolaudačním rozhodnutí a to, že majitelem je fyzická osoba. Bližší informace na OÚ u účetní.

Podle štítků z minulého roku technické služby vyváží popelnicové nádoby do konce února roku následujícího.

Základní informace k životní situaci

Zastupitelstvo Obce Mysločovice vydalo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kterou tento poplatek zavedlo a vztahuje se na všechny fyzické osoby s trvalým pobytem na území obce Mysločovice, a na vlastníky nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Svéprávná zletilá osoba. V případě, že jde o osobu nesvéprávnou, jedná za ni opatrovník, za nezletilou osobu jedná její zákonný zástupce.
Občan může k jednání zplnomocnit jinou osobu.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Přihlášení k poplatku
Osvobození od poplatku - splnění podmínek pro poskytnutí osvobození dle obecně závazné vyhlášky viz výše.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Přihlášení k poplatku

Občan se do 30 dnů přihlásí k místnímu poplatku za "odpady". Přihlášení provede např. vyplněním tiskopisu "Přihláška k poplatkové povinnosti / změna poplatkové povinnosti". Při elektronickém poslání je nutné své přihlášení buď opatřit zaručeným elektronickým podpisem nebo ji do 5-ti dnů s vlastnoručním podpisem doručit správci poplatku.

Odhlášení od poplatku

V případě změny trvalého pobytu mimo Mysločovice nebo prodeje rekreační stavby, bytu či rodinného domu, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba, na území obce Mysločovice oznámí a prokáže toto občan správci poplatku.

Osvobození od poplatku

Občan, který splňuje podmínky obecně závazné vyhlášky viz výše pro osvobození od poplatku, oznámí a průkazně doloží tuto skutečnost správci poplatku.
Pozor! Od roku 2018 je třeba, pokud chceme osvobození pro celý rok, doložit tuto skutečnost nejpozději do 30. 1. daného roku. Pokud osvobození chceme využít během roku, je třeba skutečnost pro osvobození doložit do 30 dnů od vzniku skutečnosti pro osvobození od poplatku.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obecní úřad Mysločovice, kancelář účetní, tel. 577 121 050, ucetni@myslocovice.cz, pondělí 7:30-17:00 (přestávka 11:30-12:30), středa 7:30:18:00 (přestávka 11:30-12:30).

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Přihlášení k poplatku - průkaz totožnosti popř. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, rodný list, doklad o pobytu cizince.
Odhlášení od poplatku - průkaz totožnosti popř. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, úmrtní list, doklad o změně pobytu cizince.
Osvobození od poplatku - viz podmínky stanovené obecně závaznou vyhláškou.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

V tištěné podobě jsou veškeré formuláře k dispozici v kanceláři účetní.

Jaké jsou poplatky a jak je  lze uhradit

Sazba místního poplatku za "odpady" činí od 1. 1. 2024 900 Kč/poplatníka/rok.
Obecní úřad Mysločovice poskytuje pro své občany osvobození od poplatku.
Možnosti úhrady:

  • bezhotovostním převodem platby na účet obce, č. účtu 1400338339/0800 (Česká spořitelna) s uvedením VS
  • poštovní poukázkou na poště s uvedením VS
  • hotově do pokladny obce v kanceláři účetní.

VS: 1345xxx, přitom xxx je číslo popisné poplatníka.
Např. pokud budete hradit poplatek za "odpad" osoby trvale bydlící na čp. 21, pak VS u poplatku za "odpad" bude 1345021.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při osobním jednání zpravidla na počkání, jinak do 30 dnů.

Elektronická služba, kterou lze využít

Formuláře je možné zaslat elektronicky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Jaké jsou související předpisy

Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nesplnění ohlašovací povinnosti může správce poplatku uložit pokutu dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a to i opakovaně.
Nebude-li poplatek uhrazen včas nebo ve správné výši, vyměří správce místního poplatku poplatek platebním výměrem, přičemž dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Nejčastější dotazy

Proč neposíláte upomínky? Tuto povinnost nám zákon neukládá.

Proč mi nebyla vyvezena popelnice, když mám zaplacený poplatek? Svoz odpadu zajišťují Technické služby Zlínsko, s.r.o. V případě stížností volejte starostu obce na tel. 577 121 050.

Kam se starou ledničkou, televizí, monitorem apod.? Jedná se o nebezpečný odpad, který máte možnost 2x do roka odevzdat při sběru nebezpečného odpadu v obci, zpravidla v dubnu a říjnu.

Další informace

V případě, že nedojde k úhradě poplatku ani na základě vydaného platebního výměru, dlužník nereaguje na vyrozumění o výši nedoplatku a ani nevyužije možnosti řešení dluhu povolením splátek, přistoupí správce pohledávky k jejímu vymáhání a to daňovou exekucí, prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora. V takovém případě je dlužník povinen uhradit nejen částku nedoplatku, ale též náklady spojené s jeho vymáháním.

Nálepku na popelnicovou nádobu (max. 120 l) po provedení platby obdržíte na OÚ Mysločovice u účetní (pozn. na nálepky za předcházející rok se vyváží do konce února roku následujícícho). Po úhradě poplatku přes účet si nálepku můžete vyzvednout na OÚ, příp. Vám ji doručíme do poštovní schránky (zde neplatí lhůta 30 dnů). Pozor! Na velkou popelnicovou nádobu (větší než 120 l) musí být dvě nálepky!
Zastupitelstvo obce Mysločovice na svém zasedání 12. 12. 2022 stanovilo, že s účinností od 1. 1. 2023 bude pro 1-4 osoby trvale bydlící na čp. a tvořící domácnost přidělována jedna nálepka na popelnicovou nádobu, v případě potřeby další nálepky bude tato vydána po zaplacení paušálního poplatku 300 Kč. Zde je VS 3722xxx. (Pozn.: tento systém přidělování nálepek byl zaveden po jednání zastupitelstva 8. 3. 2010.)

Další informace u účetní, tel. 577 121 050.
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1. 1. 2024.

Poslední aktualizace 11.1.2024