Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Podatelna, informace, krizové řízení, dotazy > Poskytování informací, žádost o podání informace

Poskytování informací

Výroční zprávy o poskytování informací
Podané žádosti

Postup při podávání a vyřizování žádosti o poskytnutí informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“, který upravuje práva tohoto přístupu a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány

 

Dle tohoto zákona Obecní úřad Mysločovice (dále jen „OÚ“) jako povinný subjekt má za povinnost poskytovat veřejnosti informace, které se vztahují k její působnosti. Žadatel (každá fyzická nebo právnická osoba) může OÚ požádat o informaci ústně nebo písemně, žádost se přijímá na OÚ v úředních hodinách (viz rubrika "Obec a OÚ").

Obsah žádosti (včetně žádostí podaných elektronickou poštou přes elektronickou podatelnu) zpracovatel posoudí a vyřídí následovně:
1.  Je-li žádost podána písemně, podatelna ověří, zda žádost obsahuje předepsané náležitostia zaznamená ji do podacího deníku. Neobsahuje-li žádost všechny uvedené údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona a obecní úřad žádost odloží.  

2.  Je-li žádost podána ústně (osobně na OÚ nebo telefonicky), poskytuje OÚ žadateli informaci neodkladně, pokud ji má k dispozici, také zpravidla ústně, případně na základě posouzení rozsahu požadované informace sdělí, že tato informace musí být vypracována v písemné podobě, předloží žadateli k vyplnění formulář žádosti a podá nezbytné informace o průběhu vyřizování žádosti. Záznam o ústní žádosti o informaci se pořizuje pouze v případě, že žádost není kladně vyřízena, tj. není poskytnuta informace nebo považuje-li žadatel informaci za nepostačující.

3.  V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je žádost formulována příliš obecně, vyzve odpovědný pracovník žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, předloží odpovědný pracovník starostovi obce rozhodnutí o nevyhovění žádosti. 

4.  V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti OÚ, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti.

5.  V případě, že existuje zákonem stanovený důvod pro neposkytnutí informace, vydá rozhodnutí
o nevyhovění žádosti a toto rozhodnutí zašle žadateli.
Nelze poskytnout informaci, která má povahu:

a)    názoru, budoucího rozhodnutí, nově vytvářené informace v souladu s § 2 odst. 4 zákona
o informacích,

b)    utajované skutečnosti v souladu s § 7 zákona o informacích,

c)    obchodního tajemství ve smyslu § 9 zákona o informacích,

d)    informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, podle § 10 zákona
o informacích,

e)    předmětu ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským ve smyslu
§ 11zákona o informacích,

f)    osobního údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6.   V ostatních případech poskytne požadovanou informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, a to včetně možnosti nahlédnutí do spisu a pořízení kopie, pořízení záznamu na paměťových médiích.

7.  Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, sdělí OÚ žadateli do 7 dnů údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

8.  Lhůta pro poskytnutí informace může být OÚ prodloužena ze závažných důvodů, nejvýše však
o deset dní. Závažnými důvody jsou vyhledání a sběr objemného množství oddělených
a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti.
Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

9.  OÚ je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši nákladů spojených
s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. OÚ může vyžádat
i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
V případě, že bude OÚ za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu
s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena (viz
sazebník úhrad uváděný na zadní straně formuláře „Žádost o poskytnutí informace“).
Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, OÚ žádost odloží.

10.  Žádost je též možné podávat elektronickou poštou. Podacím místem je v tomto případě pouze podatelna (adresa podatelny je ou@myslocovice.cz). Takto podaná žádost se vytiskne
a zaznamená do centrální evidence.

11.  Pokud OÚ žádosti nevyhoví, byť jen zčásti, vydá ve lhůtě 15 dnů rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.   Rozhodnutí musí obsahovat číslo jednací a datum vydání, označení žadatele, vlastní rozhodnutí s uvedením s uvedením právních předpisů podle nichž bylo rozhodováno, odůvodnění rozhodnutí o omezení práva na informace, poučení o odvolání.

12.  Proti rozhodnutí OÚ o odmítnutí žádosti lze podat odvolání dle § 16 zákona, podává se písemně doručenkou na adresu OÚ, rozhoduje o něm zastupitelstvo obce (jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce) nebo krajský úřad (jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti).

 13.  Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel dle § 16a zákona, rozhoduje o ní zastupitelstvo obce.

Formuláře
Pro písemné podání:

- je určen formulář „Žádost o poskytnutí informace“, který je k dispozici na OÚ či ke stažení zde ve formátu .doc  nebo ve formátu .pdf. 

- žádost lze též formulovat volně s uvedením následujících údajů:

identifikace žadatele:

u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště
  u právnické osoby: název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla).
  Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

charakteristika požadované informace

způsob poskytnutí informace (písemně, na paměťovém médiu, e-mailem, k osobnímu 

vyzvednutí)

musí z ní být zřejmé, že je určena OÚ Mysločovice

podpis žadatele.

 

Sazebník úhrad

1) Materiálové náklady:

Pořizování kopií na kopírovacím stroji

Formát A4 a menší: jednostranná kopie – 2 Kč, oboustranná kopie – 3 Kč

Formát A3: jednostranná kopie – 3 Kč, oboustranná kopie – 4 Kč

Výtisk z tiskárny počítače: jedna stránka A4 – 2 Kč

Kopírování na technický nosič dat: 5 Kč za jedno CD, DVD či disketu

Technický nosič dat: CD, DVD či disketa – 10 Kč

2) Náklady na vyhledání informací:
Za každých i započatých 15 minut – 30 Kč

3) Cestovní náklady                                
dle platného zákona o poskytování cestovním náhrad      

4) Poštovné za odeslání oznámení o vyřízení žádosti
dle platného sazebníku poštovních služeb - doporučená zásilka

5) Poštovné za odeslání informace dle váhy spisu (zásilky):
dle platného sazebníku poštovních služeb - doporučená zásilka
+ balné, paušál 25 Kč

Celková úhrada za poskytnutou informaci je dána součtem všech vykalkulovaných položek.

Tyto ceny se vztahují i na kopírování přinesených písemností.

Poznámky:                                                                                                                                                                  1) Náklady podle shora uvedeného sazebníku nákladů, vzniklých úřadu (povinnému subjektu)
s vyřízením žádosti o poskytnutí informací podle § 17 zákona 106/1999 Sb., musí být uhrazeny předem (žadatel musí prokázat) před vydáním informace. Úhradu lze provést po vyčíslení nákladů složením hotovosti do pokladny úřadu nebo poštovní poukázkou, případně převodem na účet povinného subjektu.
2) Ceny uvedené v sazebníku se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů
z úředních spisů, které jsou hrazeny formou správních poplatků položky 3 Sazebníku, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb.,   o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
3) Úhrada se nevyžaduje:
- když žadatel požaduje informaci, týkající se běžného výkonu agend (např. informace kde, jak,
u koho podat žádost, postup při realizaci běžných úkonů apod.),
- při vyřizování ústních žádostí, které jsou vyřešeny přímo na místě,
- když to stanoví speciální předpis.
4) Ve věcně složitých nebo finančně nákladných případech (nad 500 Kč předpokládaných nákladů) se od žadatele o informaci vyžaduje předem záloha na úhradu předpokládaných nákladů ve vykalkulované výši.
5) Pro poskytování informací sdělovacím prostředkům platí stejná pravidla jako pro ostatní žadatele, včetně úhrady vypočtených nákladů.

 Poslední aktualizace 4. 12. 2012

Nejbližší zasedání ZO
1. 4. 2019

zápis ze zasedání (.pdf)
4. 3. 2019

Obec je členem Mikroregionu Žídelná

Obec spadá do působnosti MAS Partnerství Moštěnka

stránky MAS
logo_mas_bar_01.jpg

Víte, že v obci

... je k 11.2. 624 občanů a 21 cizinců?
... je průměrný věk obyvatele 41,02 roku?

Sociální služby ve Zlínském kraji

Elektronický katalog
SO.gif

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.myslocovice.cz

Registrujte se zde
myslocovice_footer.png