Vyhledat v textu

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, žádost o podání informace

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  pondělí 7:30 - 11:30 12:30 - 17:00
  středa  7:30 - 11:30 12:30 - 18:00
 2. Telefonické podání: 577 121 050
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu ou@myslocovice.cz , elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Mysločovice, Mysločovice 21, 763 01 Mysločovice.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

pondělí 7:30 - 11:30 12:30 - 17:00
středa 7:30 - 11:30 12:30 - 18:00

Telefonické podání: 577 121 050
Poštou na adresu Obecní úřad Mysločovice, Mysločovice 21, 763 01 Mysločovice
Elektronicky na e-mail: ou@myslocovice.cz  (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: 5x4b3rh
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Mysločovice, Mysločovice 21, 763 01 Mysločovice
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní zastupitelstvo není schopno zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazebník úhrad

1) Materiálové náklady:

 • Pořizování kopií na kopírovacím stroji
 • Formát A4 a menší: jednostranná kopie – 2 Kč, oboustranná kopie – 3 Kč
 • Formát A3: jednostranná kopie – 3 Kč, oboustranná kopie – 4 Kč
 • Výtisk z tiskárny počítače: jedna stránka A4 – 2 Kč
 • Kopírování na technický nosič dat: 5 Kč za jedno CD, DVD či disketu
 • Technický nosič dat: CD, DVD či disketa – 10 Kč

2) Náklady na vyhledání informací:

 • Za každých i započatých 15 minut – 30 Kč

3) Cestovní náklady

 • dle platného zákona o poskytování cestovním náhrad

4) Poštovné za odeslání oznámení o vyřízení žádosti

 • dle platného sazebníku poštovních služeb - doporučená zásilka

5) Poštovné za odeslání informace dle váhy spisu (zásilky):

 • dle platného sazebníku poštovních služeb - doporučená zásilka + balné, paušál 25 Kč

Celková úhrada za poskytnutou informaci je dána součtem všech vykalkulovaných položek.

Tyto ceny se vztahují i na kopírování přinesených písemností.

Poznámky:

1) Náklady podle shora uvedeného sazebníku nákladů, vzniklých úřadu (povinnému subjektu) s vyřízením žádosti o poskytnutí informací podle § 17 zákona 106/1999 Sb., musí být uhrazeny předem (žadatel musí prokázat) před vydáním informace. Úhradu lze provést po vyčíslení nákladů složením hotovosti do pokladny úřadu nebo poštovní poukázkou, případně převodem na účet povinného subjektu.

2) Ceny uvedené v sazebníku se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, které jsou hrazeny formou správních poplatků položky 3 Sazebníku, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb.,   o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

3) Úhrada se nevyžaduje:

 • když žadatel požaduje informaci, týkající se běžného výkonu agend (např. informace kde, jak, u koho podat žádost, postup při realizaci běžných úkonů apod.),
 • při vyřizování ústních žádostí, které jsou vyřešeny přímo na místě,
 • když to stanoví speciální předpis.

4) Ve věcně složitých nebo finančně nákladných případech (nad 500 Kč předpokládaných nákladů) se od žadatele o informaci vyžaduje předem záloha na úhradu předpokládaných nákladů ve vykalkulované výši.

5) Pro poskytování informací sdělovacím prostředkům platí stejná pravidla jako pro ostatní žadatele, včetně úhrady vypočtených nákladů.

Formuláře

Další informace