Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Mysločovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Mysločovice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1400338339/0800

6. IČO

00284211

7. DIČ

Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Seznam předpisů, podle kterých se obecní úřad nejčastěji řídí a rozhoduje:

  • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
  • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
  • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
  • Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
  • Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
  • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
  • Věstník právních předpisů
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Vyhlášky, nařízení

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.