Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Matriční úřad > Určení otcovství

Určení otcovství

Ze zákona o rodině:

Podle Zákona o rodině, hlava třetí, § 50a je matkou dítěte žena, která dítě porodila.

§ 51

(1) Narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství nebo po jeho prohlášení za neplatné, považuje se za otce manžel matky.

(2) Narodí-li se dítě ženě znovu provdané, považuje se za otce manžel pozdější, i když se dítě narodilo před uplynutím třístého dne potom, kdy její dřívější manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné.

(3) Při počítání času, který je rozhodující pro určení otcovství, má se za to, že manželství, toho, jenž byl prohlášen za mrtvého, zaniklo dnem, který byl v rozhodnutí o prohlášení za mrtvého určen jako den smrti.

§ 52

(1) Za otce se jinak považuje muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem nebo soudem.

(2) Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství musí být učiněno vždy před soudem.

(3) Prohlášení matky není třeba, nemůže-li pro duševní poruchu posoudit význam svého jednání nebo je-li opatření jejího prohlášení spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

§ 53 Souhlasným prohlášením rodičů lze určit otcovství k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato.

Určení otcovství u dítěte, jehož matka není provdána.

U neprovdané maminky nestačí otce dítěte nahlásit v porodnici, matka si tím může způsobit nemalé komplikace. Otcovství – rodičovství je třeba určit na matrice, a to za přítomnosti obou rodičů. Za předpokladu, že jsou oba dva svobodní, přinesou si každý svůj platný občanský průkaz a rodný list (kvůli údajům o rodičích). Nastávající matka také má předložit těhotenský průkaz, že dítě již bylo opravdu počato (nelze určovat otcovství, pokud není žena těhotná). S matrikářkou sepíší zápis, dohodnou se na příjmení nenarozeného dítěte a zápis oba dva před matrikářkou podepíší. Matka si tento zápis vezme s sebou do porodnice, kde ho při příjmu odevzdá. Dítě i neprovdané matky tak bude mít ve svém rodném listě uvedeného otce.

Určení rodičovství lze také provést u již narozeného dítěte. Opět musí přijít oba rodiče, mít své doklady a rodný list narozeného dítěte. Sepíše se Zápis o určení rodičovství k narozenému dítěti. Matrikářka jej spolu s průvodním dopisem a původním rodným listem odešle matrice, která vyhotovila rodný list dítěte. Zde bude učiněn dodatečný zápis o otci a vyhotoven nový rodný list dítěte a odeslán na udanou adresu matky či otce. 

Problém je u nastávajících matek, které byly provdány a jejich rozsudek o rozvodu nabyl právní moci před méně než třemi sty dny. Tady se vždy podle zákona považuje za otce dítěte rozvedený manžel matky, tedy, když se matka znovu neprovdá. Takové určení ani popření otcovství nelze provést na matrice, ale pouze u soudu.

Pokud je nastávající matka rozvedená více než 300 dnů, může se určit otcovství na matrice, ale matka musí ještě předložit rozsudek o rozvodu manželství s doložkou o nabytí právní moci rozsudku.

Poslední aktualizace 15. 5. 2008