Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obec > Veř. finanční podpora >>>

Poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce

Příjem žádosti

Žádost o veřejnou finanční podporu z rozpočtu obce se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost se podává písemně, nejlépe na níže uvedeném tiskopise.

Dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů účinné od 20. 2. 2015, musí mít žádost slespoň náležitosti uvedené v § 10a odst. 3) tohoto zákona.:
a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
b)  požadovanou částku,
c)  účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,
e)  odůvodnění žádosti,
f)   je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
g)  seznam případných příloh žádosti,
h)  den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce podléhá schválení zastupitelstvem obce, které se schází k jednání jedenkrát do měsíce, zpravidla první pondělí v měsíci.
Po jednání zastupitelstva starosta obce žadatele písemně o výsledku jednání zastupitelstva ohledně jeho žádosti vyrozumí.

Formuláře

VFP v roce 2015
VFP v roce 2016
VFP v roce 2017

Poslední aktualizace 12. 1. 2017

Nejbližší zasedání ZO
3.12.2018

zápis ze zasedání (.pdf)
5. 11. 2018

Obec je členem Mikroregionu Žídelná

stránky mikroregionu

Obec spadá do působnosti MAS Partnerství Moštěnka

stránky MAS
logo_mas_bar_01.jpg

Víte, že v obci

... je k 4.11. 619 občanů a 21 cizinců?
... je průměrný věk obyvatele 40,97 roku?

Sociální služby ve Zlínském kraji

Elektronický katalog
SO.gif

Právní poradna

Přesměrování na poradnu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.myslocovice.cz

Registrujte se zde
myslocovice_footer.png