Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Matriční úřad > Volba druhého jména

Volba druhého jména

Základní informace k životní situaci

Osoby narozené do 31. 12. 1949

 • V matričních knihách vedených do 31.12.1949 bylo možno zapsat fyzické osobě více jmen. Pokud bylo osobě zapsáno pouze jedno jméno, může si prohlášením zvolit druhé jméno. Pokud jsou v matriční knize zapsána dvě nebo více jmen a tato jsou uvedena i na rodném listu vydaném do 31. 12. 1949, platí v úředním styku pouze jméno uvedené na prvním místě nebo jméno jinak označené za hlavní; osoba může učinit prohlášení o volbě druhého jména, které však může být zvoleno pouze ze jmen již zapsaných v matriční knize. Užívání těchto dvou jmen bude prokazovat rodným listem vydaným po 1. 7. 2001. To znamená, že se automaticky neobnoví užívání dvou jmen zapsaných v matriční knize.
 • Křestní list se považuje za veřejnou listinu prokazující narození za předpokladu, že obsahuje údaje uváděné v době jeho vydání v rodném listu a byl vydán do 31. prosince 1949.

Osoby narozené od 1. 1. 1950 do 30. 6. 2001

 • V tomto období bylo možno zapsat fyzické osobě do matriční knihy pouze jedno jméno. Prohlášením si osoba může zvolit ke stávajícímu jménu jméno druhé (ne dvě nová jména). Za nezletilé činí prohlášení zákonní zástupci; u nezletilých starších 15 let je třeba jejich souhlasu – bez jejich souhlasu nemůže být druhé jméno zapsáno.

 Osoby narozené od 1. 7. 2001

 • Po tomto datu je možno zapsat fyzické osobě do matriční knihy dvě jména při splnění podmínek stanovených zákonem.
 • Prohlášení o volbě druhého jména není časově omezeno, nepodléhá správnímu poplatku, lze je učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.
 • Fyzická osoba je oprávněna, ale i povinna užívat jméno, popřípadě jména, a příjmení, kterými je zapsána v matriční knize. Je tedy povinna požádat o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, atd., v němž budou uvedena obě jména.
 • Podrobné informace poskytne osobám kterýkoli matriční úřad.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

 • Fyzická osoba, o jejíž jméno se jedná, popřípadě zákonní zástupci nezletilé osoby.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit na matričním úřadu:

 • podle místa trvalého pobytu osoby
 • v jehož knize narození je jméno osoby zapsáno

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 • Písemným prohlášením na příslušném matričním úřadu

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Prohlášení o zvolení jména, popř. jmen. obsahuje:

 • jméno(a), příjmení, datum a místo narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména se prohlášení týká místo narození osoby, jejíhož jména se prohlášení týká
 • jméno(a), příjmení, popřípadě rodná příjmení a datum narození fyzických osob činících prohlášení za nezletilce
 • jméno, popřípadě jména, která si zvolí
 • ověřený podpis prohlašovatelů; je-li prohlášení činěno osobně, ověření podpisů není třeba a matriční úřad na prohlášení poznamená, že bylo podepsáno před ním, nebo že byl podpis, popřípadě podpisy, uznány za vlastní
 • případně souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o zvolení druhého jména.

K prohlášení se připojí rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká, popř. další matriční doklady, ve kterých má být provedena oprava

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Jednotné formuláře nejsou předepsány. Je stanoven pouze obsah prohlášení o zvolení jména.

prohlášení o volbě druhého jména:

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Za prohlášení o volbě druhého jména se nevybírá žádný správní poplatek

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Pokud je prohlášení učiněno před matričním úřadem podle místa trvalého pobytu prohlašovatele, postoupí tento matriční úřad prohlášení do tří pracovních dnů matričnímu úřadu příslušnému k zápisu do matriční knihy.
 • Matriční úřad zapíše prohlášení o volbě druhého jména a vystaví matriční doklad do 30 dnů od obdržení podkladů pro zápis.

Elektronická služba, kterou lze využít

 • Žádost nelze zaslat prostřednictvím elektronické služby

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - § 61 až § 67, § 85 a § 86

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Za správnost popisu odpovídá

Kontaktní osoba

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 • 1. 1. 2009

Popis byl naposledy aktualizován.

 • 10. 10. 2012