Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Matriční úřad > Uzavření manželství

Uzavření manželství 

Kostel Nejsvětější Trojice Obecní úřad po rekonstrukci v r. 2003

V souvislosti s novým mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN ze dne 20. listopadu 2021 platí pro uzavírání sňatků a vstup do registrovaného partnerství od 22. listopadu 2021 do odvolání tato pravidla:
Nové mimořádné opatření nepočítá s výjimkami z platnosti testů u svatebčanů, obecně se ruší možnost uznávat testy jako průkaz tzv. bezinfekčnosti. V zásadě budou hromadné, ať už veřejné nebo soukromé akce vyhrazeny pouze pro osoby očkované nebo po prodělání nemoci. Výjimka platí pro osoby do 18 let věku, osoby k očkování kontraindikované a osoby "rozočkované" (po první dávce), které se mohou i nadále prokázat testem RT-PCR ne starším 72 hodin.
Povinnost prokazovat splnění uvedených podmínek se vztahuje na obřad, u kterého bude současně přítomno více jak 30 osob.
Pro svatby, resp. vstup do registrovaného partnerství, jichž se neúčastní více než 30 osob, platí výjimka - přítomné osoby se nemusejí prokazovat dokladem o dokončeném očkování, prodělání nemoci, příp. RT-PCR testem. 

Termíny k uzavření manželství (bez církevních sňatků) do 31. 12. 2021 - pozor od 1. 1. 2022 nebude náš úřad matričním úřadem
   

V květnu 2019 byla dokončena rekonstrukce obřadní místnosti na OÚ. Fotografie z focení hotové realizace naleznete zde.
Srovnat původní a současný stav můžete zde.

Obřadní síň Obřadní síň

Informace k obřadu:

Trvá do půl hodiny, oddává starosta nebo místostarosta.

Fotografování: lze fotografovat i natáčet na kameru během obřadu. Matrika nezajišťuje službu fotografa, tu si snoubenci zajišťují sami.

Hudba: v obřadní místnosti máme zajištěnu živou hudbu (obsluha kláves), v ostatních prostorech si reprodukovanou hudbu zajišťují snoubenci.

Jednotlivé obce si určili místo a čas pro uzavírání manželství:

Místem určeným pro uzavírání manželství je: čas určený pro uzavírání manželství
Obec Hostišová zasedací místnost OÚ Hostišová čp. 100 pátek a sobota, 08:00-20:00 hodin
Obec Machová zasedací místnost OÚ Machová čp. 120, obřadní místnost Machová čp. 68, kulturní dům Machová čp. 248, prostor zvonice a okolí pátek a sobota celý den
Obec Mysločovice obřadní místnost na OÚ Mysločovice čp. 21 sobota celý den
Obec Sazovice společenský sál OÚ Sazovice, výletiště za OÚ Sazovice není omezeno

V případě, že si zvolíte jiné místo než je uvedeno výše (např. veřejné prostranství, kulturní sály, zahrada domu atd.), popř. jinou dobu, platí se správní poplatek 1 000 Kč.

Základní informace k životní situaci

Uzavření manželství před Obecním úřadem Mysločovice ve správním obvodu:

 • Hostišová, Machová, Mysločovice, Sazovice.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

 • Jeden ze snoubenců (muž nebo žena), popř. oba snoubenci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Manželství lze uzavřít:

 • před kterýmkoli matričním úřadem v ČR
 • před obecním úřadem, úřadem městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které patří do správního obvodu matričního úřadu a nejsou matričním úřadem, za předpokladu, že zde má alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt (v obvodu matričního úřadu Mysločovice se jedná o obecní úřady: Hostišová, Machová, Mysločovice, Sazovice)
 • před orgánem státem registrované církve
 • před orgánem státem registrované náboženské společnosti
 • před jakýmkoli obecním úřadem, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, ohrožen
 • v cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou České republiky, kapitánem letadla registrovaného v České republice nebo velitelem vojenské jednotky České republiky v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen
 • před zastupitelským úřadem České republiky v cizině
 • v cizině též před orgánem k tomu zmocněným. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství.

Manželství nemůže být uzavřeno:

 • se ženatým mužem nebo vdanou ženou
 • mezi předky, potomky a mezi sourozenci; totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá
 • nezletilým; výjimečně může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu než šestnáct let;
 • osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům; osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu;
 • osobou stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům; uzavření manželství takové osobě může povolit soud, je-li její zdravotní stav slučitelný s účelem manželství.

Manželství nevznikne, jestliže:

 • muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím;
 • bylo uzavřeno nezletilým mladším šestnácti let;
 • nebylo uzavřeno před příslušným orgánem církve nebo náboženské společnosti;
 • při uzavírání manželství církevní formou nebylo předloženo oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem
 • nebyly splněny zákonem stanovené podmínky pro uzavření manželství zástupcem

Uzavření manželství v zastoupení

 • Z důležitých důvodů může krajský úřad, popř. úřad s rozšířenou působností povolit, aby prohlášení snoubence o tom, že vstupuje do manželství, učinil jeho zástupce. Zastoupit se však dá jen jeden ze snoubenců.
 • Zástupcem snoubence může být pouze zletilá fyzická osoba, která není zbavena způsobilosti k právním úkonům, jejíž způsobilost k právním úkonům není omezena a která je stejného pohlaví jako snoubenec, kterého zastupuje. O povolení uzavřít manželství zástupcem rozhoduje krajský úřad, popř. úřad s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu snoubence, popřípadě podle místa jeho posledního trvalého pobytu. Pokud trvalý pobyt na území ČR žádný ze snoubenců neměl, rozhoduje Magistrát hlavního města Prahy.

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře.

Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky.
Byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 • Žádost o uzavření manželství lze vyřídit pouze osobní návštěvou matriky.

Na které instituci životní situaci řešit

 • Obecní úřad Mysločovice

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Obecní úřad Mysločovice, matrika, 763 01  Mysločovice 21, telefon 577 121 231
 • Úřední hodiny jsou pondělí 7:00 – 17:00 hodin a středa 7:00 - 18:00 hodin, ostatní dny po předchozí dohodě

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Snoubenci před sňatkem vyplní dotazník k uzavření manželství a předloží jej s níže uvedenými doklady matričnímu úřadu, v jehož obvodu má být manželství uzavřeno.

Státní občan ČR s trvalým pobytem v ČR:

Snoubenec, který je občanem ČR a je přihlášen k trvalému pobytu v ČR dále předloží:

 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat platným občanským průkazem)
 • případně úmrtní list zemřelého manžela nebo zemřelého partnera
 • případně pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu)
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.

Státní občan ČR s trvalým pobytem v cizině: 

 • Snoubenec, který je občanem České republiky a má trvalý pobyt v cizině předloží výše uvedené doklady nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Tyto doklady musí být vydány státem, na jehož území má občan pobyt. Listiny vydané orgány cizího státu se předkládají s úředním překladem do českého jazyka a opatřené příslušným ověřeními. To neplatí pro listiny vydané ve slovenském jazyce.

Cizí státní příslušník:

Snoubenec, který je cizincem předloží:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat cestovním dokladem),
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců,
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství),
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený,
 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem,
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které není ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů. To neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (tj. Island, Norsko, Lichtenštejnsko) nebo jeho rodinné příslušníky.
 • doklad, kterým lze prokázat totožnost.

Údaje uvedené pod písmenem b), c), d) mohou být uvedeny v jednom dokladu.

Pokud již mají snoubenci společné děti, je nutné doložit matričnímu úřadu jejich rodné listy.

Uzavření manželství zástupcem:

 • Snoubenec předloží u příslušného krajského úřadu, popř. úřadu s rozšířenou působností žádost o povolení uzavření manželství zástupcem.

K žádosti o povolení uzavřít manželství zástupcem přiloží snoubenec doklady, které jsou přikládány k uzavření manželství a písemnou plnou moc. Písemná plná moc obsahuje:

 • úředně ověřený podpis zmocnitele
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, rodná čísla a místo trvalého pobytu snoubenců a zástupce;
 • prohlášení o příjmení snoubenců a jejich společných dětí, v mužském a ženském tvaru
 • prohlášení, že zmocniteli nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství a že je mu znám zdravotní stav druhého snoubence a že zvážil úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství
 • pokud žádá cizí státní občan o povolení uzavření manželství zástupcem, musí kromě výše uvedeného předložit ještě potvrzení o tom, že bude manželství uzavřené zástupcem v jeho domovském státě uznáno za platné.

Při uzavírání manželství předloží veškeré doklady jako při uzavření manželství bez zástupce a dále:

 • písemnou plnou moc
 • povolení krajského úřadu, případně úřadu s rozšířenou působností, uzavřít manželství zástupcem
 • průkaz totožnosti zástupce.

Uzavření církevního sňatku: 

 • Pokud má být uzavřen církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření platného manželství. Bez tohoto "osvědčení" nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. Snoubenci předloží matričnímu úřadu stejné doklady jako osoby, které budou uzavírat občanský (necírkevní) sňatek. Osvědčení má platnost 6 měsíců od data vydání.
  Žádost o vydání osvědčení je k dispozici na matričním úřadě.

Rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství:

 • Nezletilá fyzická osoba starší 16 let, osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižná duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům, připojí k dotazníku k uzavření manželství rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Formulář: dotazník k uzavření manželství. Dotazník je k dispozici na kterémkoli matričním úřadu, resp. ke stažení též zde.
 • Formulář: žádost o povolení k uzavření manželství na vhodném místě ve správním obvodu příslušného matričního obvodu.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek se vybírá vždy jen od jednoho ze snoubenců:

 • 3 000 Kč za uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky.
 • 2 000  Kč za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky.
 • 1 000 Kč za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost (pokud se povoluje uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu, poplatek se vybírá jen jednou). Od tohoto poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

První vydání oddacího listu je zdarma. Za vydání druhopisu oddacího listu se platí správní poplatek ve výši 100 Kč.

Poplatky se platí v hotovosti do pokladny Obecního úřadu Mysločovice nebo složenkou - před provedením úkonu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Žádost o uzavření manželství je nutné vyřídit do 30 dnů od jejího podání, termín uzavření manželství se stanoví po vzájemné dohodě matričního úřadu a snoubenců.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

 • Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Do protokolu o uzavření manželství se zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků. Jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • Orgán státem registrované církve nebo náboženské společnosti, před kterým došlo k uzavření manželství, je povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu, v jehož obvodu bylo manželství uzavřeno. Matriční úřad provede na základě protokolu o uzavření manželství zápis manželství do matriční knihy a vydá manželům oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu.

Elektronická služba, kterou lze využít

 • Žádost o uzavření manželství nelze podat elektronicky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 20, § 32 až 41)
 • Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů (zejména hlava první a druhá)
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (příloha: sazebník - položka 3 a 12)
 • Vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (zejména § 656 - 685).

Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejčastější dotazy

Další informace

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 • viz např. webové stránky MV ČR - manželství - zde.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost popisu odpovídá útvar

 • matrika

Kontaktní osoba

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 • 16. 1. 2014

Popis byl naposledy aktualizován.

 • 16. 5. 2014

Datum konce platnosti popisu.

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poslední aktualizace 24.11.2021