Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Dokumenty > Územní plán obce

Územní plán

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás informovat o aktuálně připravovaných a projednávaných změnách Územního plánu Mysločovice.

  • Změna č. 2 ÚP - Zastupitelstvo obce Mysločovice schválilo Změnu č. 2 Územního plánu Mysločovice (rozšíření stávajícího výrobního areálu společnosti MRB Sazovice, spol. s r.o.)
    a
  • Změna č. 3 ÚP - žádost na změnu územního plánu, která řeší převedení rezervy na bydlení č. 108 na pozemek pro individuální bydlení.

Vzhledem k rozloze pozemku se jedná o významnou změnu urbanistického řešení celé obce. Obecní zastupitelstvo si tuto skutečnost uvědomuje, a proto požádalo majitele pozemku, který je současně developerem, aby ke své žádosti také zpracoval a předložil územní studii, která by dopředu určovala regulativy pro plánovanou zástavbu.  Developer (společnost PSG Reality s.r.o.) více než rok finalizoval v několika variantách územní studii tak, aby respektovala jak požadavky a představy obce, tak i dalších státních orgánů územního plánování.
Např. na veřejných prostranstvích je řešeno maximální vsakování dešťové vody doplněné retenčními nádržemi.
Příjezdová komunikace je v šířce 6 m s 2 m chodníkem.
Zbývající komunikace v lokalitě je v šířce 5,5 m. Ploty jsou řešené až za stavební čárou. Toto řešení vychází ze současného vzhledu centrální části Mysločovic.
V lokalitě je naplánováno místo pro veřejnou zeleň určenou k procházkám a k odpočinku.

Výslednou územní studii Vám tímto předkládáme k seznámení.
Rád bych jménem zastupitelstva obce také podotkl, že další rozvoj Mysločovic, včetně nové výstavby, považujeme za velmi důležitý, potřebný a nezbytný. Jak jste jistě sami zaznamenali, v okolních obcích také probíhá intenzivní výstavba nových domů. Jedním z důvodů, proč obce tuto výstavbu podporují, je skutečnost, že se zvyšujícím se počtem obyvatel roste také finanční příspěvek státu do rozpočtu obce. Abychom i nadále mohli také v naší obci udržet a rozvíjet služby (škola, školka, pošta, knihovna, podpora spolků, vybudování kanalizace, oprava komunikací a chodníků, péče o zeleň, apod.) a současně nezvyšovali významně poplatky za poskytované služby, je nutné, aby naše obec rostla. Jedním dechem Vás chci ale také ujistit, že tento růst bude promyšlený, udržitelný a regulovaný tak, aby se v Mysločovicích i nadále spokojeně žilo. A jsem přesvědčený, že mimo finanční přínos obyvatel nové výstavby (odhad cca 3-4 mil. Kč ročně), budou noví spoluobčané také přínosem ve společenském životě, např. členstvím v místních spolcích, budou vznikat nová sdružení, skupiny a spolky a poroste také nabídka služeb.
Uvědomuji si, že cokoli nového může současně vzbuzovat obavy, jak jsem již od některých spoluobčanů zaznamenal. Jsem ale přesvědčený, že další růst Mysločovic nabízí lepší možnosti pro rozvoj a cestu k modernější obci, kde budeme moci žít spokojeně a rádi.

Váš starosta Petr Jurášek
Návrh studie pro plánovanou změnu č. 3 ÚP Mysločovice (.pdf)

______________________________________________________________________

Řadu užitečných informací je možno získat na webovém portálu Jednotných územně analytických podkladů (JUAP), který ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností spravuje Zlínský kraj. Lze zde například v digitální podobě prohlížet územní plány většiny obcí Zlínského kraje, zpracované podle současných požadavků stavebního zákona. Vstup na portál JUAP zde. (zvolit vstup, dále veřejnost).

Územně plánovací dokumentace ÚÚP Zlín
http://www.zlin.eu/uzemne-planovaci-dokumentace-cl-658.html
Zpráva o uplatňování územního plánu za období 2016-2022.pdf

______________________________________________________________________

Územní studie lokalita BI11
Přílohy územní studie lokalita BI11
Bližší informace Magistrát města Zlín, středisko územního plánování, tel. 577 630 106.
_______________________________________________________________________

Územní studie lokalita BI10
Přílohy územní studie lokalita BI10
Bližší informace Magistrát města Zlín, středisko územního plánování, tel. 577 630 106.
_______________________________________________________________________

Zastupitelstvo Obce Mysločovice vydalo dne 15. 8. 2012 Územní plán Mysločovice (Opatření obecné povahy č. 1/2012, účinnost 31. 8. 2012). Následně Změna č. 1 Územního plánu Mysločovice (Opatření obecné povahy č.1/2022, účinnost 23. 3. 2022).

Územní plán Mysločovice vydaný formou opatření obecné povahy je k dispozici:

  • na Obecním úřadě Mysločovice včetně dokladové dokumentace,
  • na Magistrátu města Zlína, stavebním úřadě,
  • na Magistrátu města Zlína, oddělení územního plánování, https://www.zlin.eu/myslocovice
  • na Krajském úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

Úplné znění Opatření obecné povahy č. 1/2012 – Územní plán Mysločovice tj. textová a grafická část, odůvodnění včetně dokladů o pořízení, je v souladu s ust. § 165 odst. 1 stavebního zákona uloženo na Obecním úřadě v Mysločovicích.

Územní plán Mysločovice Změna č. 2 - Hlavní výkres (.pdf)
Územní plán Mysločovice Změna č. 2 - koordinační výkres (.pdf)
_______________________________________________________________________

Požádat o změnu můžete na formuláři - Žádost o změnu UP obce (.pdf), Žádost o změnu ÚP obce (.docx).
Informace o majitelích pozemků můžete získat zde, a to na stránkách katastrálního úřadu.

Poslední aktualizace 15.11.2023