Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Veřejná finanční podpora

Poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce

Příjem žádosti

Žádost o veřejnou finanční podporu z rozpočtu obce se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost se podává písemně, nejlépe na níže uvedeném tiskopise.

Dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů účinné od 20. 2. 2015, musí mít žádost slespoň náležitosti uvedené v § 10a odst. 3) tohoto zákona.:

 1. jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
 2. požadovanou částku,
 3. účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
 4. dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,
 5. odůvodnění žádosti,
 6. je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
  1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
  2. osob s podílem v této právnické osobě,
  3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
 7. seznam případných příloh žádosti,
 8. den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.
  Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce podléhá schválení zastupitelstvem obce, které se schází k jednání jedenkrát do měsíce, zpravidla první pondělí v měsíci.
Po jednání zastupitelstva starosta obce žadatele písemně o výsledku jednání zastupitelstva ohledně jeho žádosti vyrozumí.

VFP v jednotlivých letech

Formuláře