Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Matriční úřad > Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

1. Základní informace k životní situaci

 • Snoubenec, který je státním občanem České republiky nebo snoubenec, který je osobou bez státního občanství (dále jen "bezdomovec") s povoleným pobytem na území České republiky podle zvláštních právních předpisů, předkládá při uzavření manželství před zastupitelským úřadem ČR v cizině nebo před orgánem cizího státu vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (dále jen "Vysvědčení").
 • Po uzavření manželství v cizině může státní občan ČR nebo bezdomovec s povoleným pobytem na území ČR požádat o zápis tohoto manželství do zvláštní matriky, vedené Úřadem městské části Brno - střed, která vede matriční knihy, do nichž se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, k nimž došlo v cizině. Po provedení zápisu zvláštní matrika vyhotoví oddací list.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Státní občan České republiky nebo bezdomovec, který hodlá uzavřít manželství v zahraničí.

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

"Vysvědčení" vydá na žádost občana nebo na žádost bezdomovce, který má povolen pobyt na území ČR, matriční úřad podle místa trvalého pobytu, popř. posledního trvalého pobytu občana na území ČR před odchodem do ciziny, a pokud takový pobyt nikdy neměl, Úřad městské části Praha 1.

Obecní úřad Mysločovice vydává "Vysvědčení" výše uvedeným osobám, pokud mají (nebo měli) pobyt v obcích: Hostišová, Machová, Mysločovice, Sazovice.

"Vysvědčení" nelze vystavit, pokud by manželství mělo být uzavřeno:

 • se ženatým mužem nebo vdanou ženou
 • mezi předky a potomky a mezi sourozenci; totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud osvojení trvá
 • nezletilým; výjimečně může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu než šestnáct let
 • osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům
 • osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu
 • osobou stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům; uzavření manželství takové osobě může povolit soud, je-li její zdravotní stav slučitelný s účelem manželství.

Manželství nevznikne, jestliže:

 • muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím
 • bylo uzavřeno nezletilým mladším šestnácti let
 • nebylo uzavřeno před příslušným orgánem církve nebo náboženské společnosti
 • při uzavírání manželství církevní formou nebylo předloženo oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem
 • nebyly splněny zákonem stanovené podmínky pro uzavření manželství zástupcem

4. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

"Vysvědčení" se vydá na žádost občana ČR nebo bezdomovce, který má povolen pobyt na území ČR.

Se žádostí o vystavení "Vysvědčení" se lze obrátit osobně či písemně na matriční úřad:

 • podle současného místa trvalého pobytu občana, resp. povoleného pobytu bezdomovce
 • podle posledního trvalého pobytu občana na území ČR před odchodem do ciziny
 • na Úřad městské části Praha 1, pokud takový pobyt občan nikdy neměl.

5. Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřad Mysločovice

6. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Obecní úřad Mysločovice, Mysločovice 21, 763 01, kancelář účetní a matrikářky, telefon 577 121 050 (606 793 940),
 • Úřední hodiny jsou pondělí 7:00 - 11:30, 12:30 - 17:00, a středa 7:00 – 11:30, 12:30 - 18:00 hodin, ostatní dny po předchozí domluvě.

7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o vydání vysvědčení žadatel předkládá:

 • občanský průkaz nebo cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince;
 • rodný list;
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem);
 • úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině (opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka);
 • případně úmrtní list zemřelého manžela;
 • případně pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství. Bylo-li rozhodnutí vysloveno cizím soudem a jeho rozsudek není v ČR účinný, pak občan předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu).
 • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrná z předložených matričních dokladů.
 • žádost zaslaná poštou musí obsahovat úředně ověřený podpis.

8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Jednotný formulář není stanoven.
 • Formulář OÚ Mysločovice: žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Žádost je k dispozici v kanceláři matrikářky, resp. ke stažení ve formátu (.docx), ve formátu (.pdf).

9. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání "Vysvědčení" se hradí správní poplatek ve výši 500 Kč v hotovosti

10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost o vydání "Vysvědčení" je nutné vyřídit do 30 dnů od jejího podání.

11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

13. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost nelze podat elektronickou formou.

14. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - § 45 a § 46

15. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka 12 písm. e)

16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že se žádosti o vydání "Vysvědčení" nevyhoví, vydá matriční úřad rozhodnutí podle správního řádu. Proti tomuto rozhodnutí se může žadatel odvolat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru správnímu a Krajskému živnostenskému úřadu, a to podáním učiněným u správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal, tj. u Obecního úřadu Mysločovice.

17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

18. Nejčastější dotazy

Jakou platnost má "Vysvědčení"? Platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.

19. Další informace

20. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

22. Za správnost popisu odpovídá útvar

matrikářka OÚ

23. Kontaktní osoba

Matrikářka Lenka Pitříková, ucetni@myslocovice.cz.

24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2020

25. Popis byl naposledy aktualizován

3.2.2020

26. Datum konce platnosti popisu

27. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Má-li být vysvědčení o právní způsobilosti použito před orgánem cizího státu, který požaduje vyšší ověření vydaného dokladu, je třeba jej tímto ověřením opatřit. Podrobné informace o opatření ověření sdělí na požádání matriční úřad, který vysvědčení o právní způsobilosti vydal.

Poslední aktualizace 3.2.2020